Dernek Tüzüğü

Dernek tüzüğümüz aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1 - Derneğin Adı: “Ekstrakorporeal Yaşam Destek Sistemleri Derneği”dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır. Adresi: Tevfik Bey Mah. Sakız sok. No:6, D:1, Kilerci Plaza Küçükçekmece, İstanbul’dur.

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE 2 – Dernek, ekstrakorporeal dolaşım uygulamalarını (ECCOR, ECLA, PECLA, ECMO, ECLS ve benzeri) yaygınlaştırmak, standartlar geliştirmek ve yükseltmek, bu amaçla eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve iş birlikleri yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

Bu amaçla:

1.       Türkiye’deki ekstrakorporeal dolaşım uygulamalarını çağdaş standartlar düzeyinde tutabilmek, sürekli yenileyip güçlendirmek amacı ile araştırma ve çalışmalar yapmak

2.       Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

3.       Mezuniyet sonrası eğitim amaçlı kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, burs olanakları sağlamak

4.       Ulusal kongre ve sempozyumlar düzenlemek, meslektaşlar arasında bilgi ve tecrübe akışını sağlamak

5.       Dergi ve kitap gibi mesleki yayınlar yapmak

6.       İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde standartlarına uygun bulduğu üretim ve işleme tesislerini ve uygulamaların yapıldığı klinikleri ve uygulayıcı personeli (doktor, perfüzyonist, hemşire vb) sertifikalandırmak

7.       Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları takip etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkartmak

8.       Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

9.       Gerekli izinler alınmak kaydıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul etmek

10.    Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

11.    Üyelerinin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

12.    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerinden yararlanmasını sağlamak

13.    Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

14.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak

15.    Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

16.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek

17.    Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, Erişkin ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Erişkin ve Pediatrik Kardiyoloji, Acil Servis, Genel (Dâhili/Cerrahi) Yoğun Bakım, Göğüs Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım, Yeni Doğan ve Çocuk Yoğun Bakımlar alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Dernek Amblemi

1.       Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem valilik katında yapılır. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışında kullanılamaz.

2.       Dernek amblemi, beyaz zemin üzerine kırmızı ve lacivert halkalar içinde dernek adı ve Leonardo Da Vinci’nin Vitruvius Adamı’nı içerir.

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her hekim ve sağlık elemanı bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına başka bir merkezden dernek üyesi iki kişinin önerisi ve başvuru formu ile yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin “asıl üyeleri”, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Kardiyoloji, Acil Servis, Genel Yoğun Bakım, Göğüs Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım uzmanlarıdır.

Diğer hekimler ve sağlık elemanları (perfüzyonist ve hemşireler) ile araştırıcılar (PhD, Doktora) ve endüstri temsilcileri “fahri üye” olabilirler. Fahri üyelerin dernek organlarında seçme ve seçilme hakları yoktur

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile “onursal üye” olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

1-       Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-       Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-       Üyelik aidatını belirlenen zamanda ödememek,

4-       Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-       Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Ayrılma isteği yazılı olarak yönetim kuruluna iletilen üyeler dernek üyeliğinden çıkmış sayılırlar. Bu yolla ayrılan üyelerin tekrar müracaatı halinde giriş koşullarında yeniden kayıtları yapılabilir.

 

DERNEK ORGANLARI

Madde 6: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 7: Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içerisinde, dernek merkezinin bulunduğu ilde veya Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel Kurulda her “asil üyenin” bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. “Onursal üyeler” ve ilgili meslek grubu üyeleri” genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8: Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. 

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-       Dernek organlarının seçilmesi,

2-       Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-       Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

4-       Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-       Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-       Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-       Dernek yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-       Derneğin vakıf kurması,

9-       Derneğin iktisadi işletme kurması,

10-   Derneğin fesih edilmesi,

11-   Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-   Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Aslı üyeler; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sayman’dan ibarettir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sayman’ı belirler. O yılki kongre başkanını yönetim kurulu kendi içinden seçer. Kongre başkanını her kongre için yönetim kurulu belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Bir yıl içinde en az dört toplantı yapılır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-       Yönetim kurulu, ihtiyaç halinde başkanın çağırısı ile dernek merkezinde, varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun bulunan başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. İvedilikle karar verilmesi gerekli kılan haller dışında yönetim kurulu toplantı yer ve zamanının en az 10 gün önce üyelere duyurulması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste 3 toplantıya geçerli mazereti olmadan katılmayan yönetim kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

2-       Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

3-       Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

4-       Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

5-       Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

6-       Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

7-       Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

8-       Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-       Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

10-   Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11-   Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-   Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yetki ve görevleri;

Başkan; Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman yönetim kurulunu toplantıya çağırır, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim kurulunun vereceği yetkiye dayanarak dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açtırıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.

Genel Sekreter; Derneğin üye kayıt defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, yönetim kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. Başkan ve başkan yardımcısının yokluğunda onların görevlerini üstlenir.

Sayman; Derneğin gelir-gider defterini, bütçe defterini ve demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları yönetim kurulunca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim kuruluna bu işlemler konusunda bilgi verir.

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11: Denetim Kurulu, üç asıl ve iki yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Madde 12: DİSİPLİN KURULU

1.       Disiplin kurulu 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Üyeler genel kurul tarafından açık oyla seçilir. Kurul üyeleri aralarından birini başkan olarak seçerler.

2.       Disiplin kurulu, yönetim kurulunun sunduğu konuları inceleyerek kararını bildirir. Tartışması genel kurulda yapılır.

 

Madde 13: ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUPLARI

1.       Ekstrakorporeal dolaşım uygulamaları konusunda ilgi ve uygulama alanları esas alınarak öğretim ve eğitim grupları oluşturulabilir. Öğretim ve eğitim grubu kurulması yönetim kurulu kararı ile olur. Bunun için bir kurucu grup yönetimi atanır.

2.       Grup yönergesi yapılarak yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Dernek üyeleri ilgi duydukları gruba bu yönerge hükümlerine göre kaydolarak grup tabanının genişlemesi sağlanır. Dernek üyesi olmayanlar grup üyesi olamazlar. Gruplar salt öğretim ve eğitim amaçlı faaliyet gösterebilir, eğitim kursu sempozyum gibi organizasyonlar yapar

3.       Mali ve hukuksal konularda derneğin ilgili organlarına tabidir.

 

MADDE 14: KOMİTELER

1.       Dernek faaliyetlerini olabildiğince geniş bir tabana yaymak ve katılım sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Esasta yönetime yardımcı organlardır. Oluşumları yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu bir komite başkanı saptar ve onunla işbirliği içinde üyeler oluşturur. Bir komitede gerekli görüldüğü sayıda üye bulunur.

2.       Disiplin kurulu üyeleri etik komitenin doğal üyeleridir. Eğitim gruplarından grup yönetimlerinin seçtiği birer delege komitelere grup temsilcisi olarak katılır. Komiteler başkanın organizasyonu ile toplanır ve önerilerini yönetim kuruluna rapor eder. Yönetim kurulu çalışma programının gereklerine göre yeni komiteler kurabilir.

 

MADDE 15: DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

1.       Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi, yönetim kurulunun önerisi üzerine, genel kurula katılanların üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla veya genel kurulda toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından önerilmesi ve gündeme alınması halinde genel kurula katılanların üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla değiştirilebilir.

2.       Yönetim kurulunun önerisi üzerine yapılacak tüzük değişiklik önerileri önceden yazılı olarak asıl üyelere bildirilir.

 

Madde 16: DERNEĞİN GELİR ve GİDERLERİ

1-       Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

a.        Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500 TL, yıllık olarak da 250 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

b.       Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c.        Dernek tarafından düzenlenecek temsil, konser, kermes, sergi, konferans, seminer, kongre, kurs, ders notları ve kitap basımı, piyango, spor yarışması ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d.       Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e.        Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f.         Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g.        Dernek; üyeleri ve tüzel kişiliği vasıtasıyla üretilen verilerin paylaşılmasından elde edilen kazançlar,

h.       İktisadi işletme gelirleri

i.         Diğer gelirler.

2-       Derneğin giderleri şunlardır;

a.        Genel kurul giderleri

b.       Toplantı giderleri

c.        Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri

d.       Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler

3-       Derneğin gelir ve giderlerinin izlenmesinde uyulacak ilkeler;

a.        Derneğin her türlü geliri, dernekler kanunu hükümlerine uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Alındı belgesinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası bulunmalıdır. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin 5 yıl saklanması zorunludur.

b.       Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile mevzuatın ön gördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır.

c.        Dernek adına bağış ve yardım toplamaya yetkili kişi ve kişiler yönetim kurulunca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilecektir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resmi kimlik kartları ile (yetki belgesi) ancak bu kişi veya kişiler ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler. Bunlar dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 17: Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-       Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-       Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-       Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-       İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-       Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-       Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı belgesi kayıt defteri ile demirbaş defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-       (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-       Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (büyük defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 18: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerin bankalar aracılığı ile tahsil edilecektir. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçecektir.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi*

Madde 19: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 20: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 21: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 22: Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabilecektir. Mali denetim bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından yaptırılacaktır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 23: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 24: Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25: Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 26: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

 

MADDE 27: Geçici Yönetim Kurulu

Bu tüzük 27 maddeden ibaret olup, aşağıda adı soyadı ve imzaları bulunan biz kurucular tarafından Dernekler Kanununa uygun olarak düzenlenip, yetkili makamların onaylarına sunulmuştur.

 

Derneğin Kurucu Üyeleri;

1.       Uzm. Dr Kadir Doğruer; Başkan

2.       Prof. Dr. Remzi İşcimen

3.       Doç. Dr. Cemal Asım Kutlu

4.       Doç. Dr. Gülay Eren

5.       Doç. Dr. Ali Kocailik

6.       Prof. Dr. Işık Şenkaya

7.       Uzm. Dr. Fahrettin Uysal

8.       Prof. Dr. Araş pirat

9.       Doç. Dr. Murat Bülent Rabuş

10.    Uzm. Dr. Atakan Erkılınç

11.    Uzm. Dr. Adile Ece Altınay

12.    Prof. Dr. İlhan Mavioğlu

13.    Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Yalındağ Öztürk

14.    Prof. Dr. Demet Demirkol

15.    Doç. Dr. Nalan Adıgüzel

16.    Uzm. Dr. Hakan Korkut Atalan

17.    Prof. Dr. Davit Saba

18.    Doç. Dr. Deniz Göksedef

19.    Uzm. Dr. Murat Acarel

20.    Uzm. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı

21.    Uzm. Dr. Melih Eray Kaplan

22.    Yrd. Doç. Dr. Aylin Hatice Yamaç

 

 Hakkında

Döviz Kurları

  •   1.-USD     7,3105.-TL
  •   1.-USD     7,3105.-TL

  •   1.-EUR     8,5658.-TL
  •   1.-EUR     8,5942.-TL